Thông tin về 3JCN - Phương pháp viết nhạc đơn giản nhất

3JCN là một trong các phương pháp viết nhạc của The Music Notation Project - Tổ chức Thế giới nghiên cứu các cách viết nhạc khác với Western.
3JCN là cách viết nhạc rất đơn giản. 3JCN sử dụng lối viết trực tiếp để viết nốt nhạc (notes) và dấu nghĩ (rests) - Hai thành phần cơ bản nhất của một bản nhạc.
- Viết nốt nhạc: Mỗi nốt nhạc sẽ được viết bằng 2 con số (numbers) và 1 ký tự ở giữa (letter)
Con số đi trước cho biết nốt nhạc thuộc quãng tám nào (octave). Con số đi sau cho biết độ ngân (duration) của nốt nhạc. Ký tự cho biết tên của nốt nhạc.
Ví dụ: 4c1 là nốt "Đô" thuộc quãng tám thứ tư (4) với độ ngân là 1 đơn vị
5a2 là nốt "La" thuộc quãng tám thứ năm (5) với độ ngân là 2 đơn vị
3d1/3 là nốt "Rê" thuộc quãng tám thứ ba (3) với độ ngân là 1/3 của đơn vị
Bởi vì các nốt nhạc thuộc quãng tám thứ tư (middle 4) thường được viết nhiều trong các bản nhạc, cho nên số 4 đi trước nốt nhạc được bỏ đi cho gọn:
4c1 = c1 4d2 = d2 4b4 = b4 4f.5 = f.5
Chú thích: Số chỉ "đơn vị" (con số đi sau tên nốt nhạc - duration) chưa phải là số nhịp (number of beats). Tùy thuộc vào bộ khóa nhịp (Time signature) mà xác định số nhịp của một nốt nhạc
Ví dụ:
Với bộ khóa 4/4 hoặc 3/4 hoặc 2/4 thì 1 đơn vị tương đương với 1 nhịp (1đv = 1 nhịp)
(5a1 = nốt La với độ ngân 1 nhịp)
Với bộ khóa 2/2 hoặc 3/2 thì 2 đơn vị tương đương với 1 nhịp (2đv = 1 nhịp)
(3b4 = nốt Si với độ ngân 2 nhịp)
Với bộ khóa 3/8 hoặc 6/8 thì 1.5 đơn vị tương đương với 1 nhịp (1.5 đv = 1 nhịp)
(6f1.5 = nốt Fa với độ ngân 1 nhịp; g3 = nốt Sol với độ ngân 2 nhịp)
- Viết dấu nghỉ: Mỗi dấu nghĩ sẽ được viết bằng một con số thực (a real number)
4 là dấu nghĩ bốn đơn vị
1/2 hoặc 0.5 là dấu nghĩ nửa đơn vị (Xem chú thích "đơn vị" ở trên)
Xin mời bạn đọc ghé thăm website www.3jcn.com để biết thêm về phương pháp viết nhạc 3JCN.
Sau đây là bản nhạc "Silent Night" được viết theo phương pháp Western và 3JCN:

The Music Notation Project's website: http://musicnotation.org/musicnoHYPERLINK "http://musicnotation.org/musicnotations/morenotations.html"tations/morenotations.html


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.