Stefano Bollani: Piano SoloTrong album:


 1. Antonia
 2. Impro I
 3. Impro II
 4. On a Theme by Sergey Prokofiev
 5. For All We Know
 6. Promenade
 7. Impro III
 8. A Media Luz
 9. Impro IV
 10. Buzzillare
 11. Do You Know What It Means To Miss New Orleans
 12. Como Fue
 13. On The Street Where You Live
 14. Maple Leaf Rag
 15. Sarcasmi
 16. Don't Talk

Tải về:

Phần 1
Phần 2
Phần 3


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.