MIDI tổng hợp


Tổng hợp nhạc MIDI các thể loại cổ điển theo danh sách dưới đây. Link download.

Các bạn có thể sử dụng Virtual Piano, Cakewalk hoặc các chương trình tương tự để xem tổng phổ hoặc nghe chơi trên máy tính.

Các bạn cũng có thể copy nhạc MIDI vào thẻ nhớ và gắn vào piano điện tử/organ để chơi.

1249w_ballad_a-flat_major_op_47_(c)smythe.mid
3123a_berceuse_(c)smythe.mid
3562w_impromptu_a_flat_major_op_29_(nc)smythe.mid
50047a_ballade_op_23_g_minor_(nc)smythe.mid
50396a_funeral_march_op_35_(nc)smythe.mid
51116a_scherzo_3_39_(c)smythe.mid
51126a_ballade_op_47_no_3_a_flat_(nc)smythe.mid
51873a_etude_op_10_no_12_(nc)smythe.mid
52645a_valse_brillante_op_34_no_1_a_flat_(nc)smythe.mid
53627a_nocturne_op_62_no_2_e_major_(nc)smythe.mid
54944a_waltz_(posthumous)_e_minor_(nc)smythe.mid
54954a_waltz_op_64_no_2_c_sharp_minor_(nc)smythe.mid
55447a_scherzo_op_31_b_flat_minor_(nc)smythe.mid
55502a_etude_(black_keys)_op_10_no_5_g_flat_major_(nc)smythe.mid
56336a_polonaise_op_53_(nc)smythe.mid
57223a_waltz_op_70_no_2_f_minor_(nc)smythe.mid
57296a_polonaise_op_40_no_1_(nc)smythe.mid
58486a_nocturne_op_55_no_1_(nc)smythe.mid
60261a_waltz_op_70_no_1_g_flat_major_(nc)smythe.mid
61843a_sonata_op_58_b_minor_i_(nc)smythe.mid
62621a_revolutionary_etude_(nc)smythe.mid
64133a_3_chopin_preludes_(nc)smythe.mid
64833a_nocturne_op_32_no_1_b_major_(nc)smythe.mid
65193a_sonata_op_58_b_minor_iii_(nc)smythe.mid
6550d_heroic_polonaise_(c)smythe.mid
65601a_preludes_op_28_no_1_3_8_(nc)smythe.mid
67220d_minute_waltz_(c)smythe.mid
67461a_mazurka_59_3_(c)smythe.mid
69521a_etude_(aeolian_harp)_op_25_no_1_(nc)smythe.mid
7205w_waltz_d_flat_major_64_1_(nc)smythe.mid
andante_polacca_22_(c)finley.mid
ballade_38_(c)galimberti.mid
ballade_52_(c)galimberti.mid
ballade_op_23_no_1_a_(nc)smythe.mid
ballade_third_op_47_1249_r_(nc)smythe.mid
barcarolle_60_(c)lefeldt.mid
barcarolle_60_(c)oguri.mid
berceuse_57_(c)unknown.mid
chopin_andante_spianato_22a_(c)lubetsky.mid
chopin_ballade_3_(c)lubetsky.mid
chopin_ballade_4_(c)lubetsky.mid
chopin_berceuse_57_(c)lubetsky.mid
chopin_fantaisie-impromptu_66_(c)krerksakul.mid
chopin_fantasie_49_(c)lubetsky.mid
chopin_fugue_posth_(c)simonetto.mid
chopin_mazurkas_17_1_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_17_2_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_17_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_17_4_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_24_1_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_24_2_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_24_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_24_4_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_30_2_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_30_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_30_4_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_33_1_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_33_2_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_33_4_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_41_1_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_41_2_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_41_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_41_4_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_50_1_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_50_2_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_50_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_56_1_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_56_2_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_56_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_59_1_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_59_2_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_59_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_6_1_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_6_2_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_6_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_6_4_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_63_2_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_63_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_67_1_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_67_2_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_67_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_67_4_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_68_1_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_68_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_68_4_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_7_1_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_7_3_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_7_4_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_7_5_(c)lubetsky.mid
chopin_mazurkas_a-minor_(c)lubetsky.mid
chopin_polonaise-fantasie_61_(c)lubetsky.mid
chopin_prelude_45_(c)lubetsky.mid
chopin_preludes_(complete)_(c)lubetsky.mid
chopin_valse_42_(c)simonetto.mid
chopin_valse_70_1_(c)simonetto.mid
chopin_valse_70_2_(c)simonetto.mid
chopin_valse_70_3_(c)simonetto.mid
chopin_valse_posth_e_flat_major_(c)simonetto.mid
chopin_valse_posth_e_major_(c)simonetto.mid
chopin_valse_posth_e_minor_(c)simonetto.mid
chopin-liszt_50574a_mes_joies_(c)smythe.mid
chopin-liszt_64051a_chant_polonaise_74_5_(nc)smythe.mid
chopin-liszt_chant_polonaise_op_74_1_325_r_(nc)smythe.mid
concerto_11_1_(c)oguri.mid
concerto_11_2_(c)oguri.mid
concerto_11_3_(c)oguri.mid
concerto_2_21_1_(c)finley.mid
concerto_2_21_2_(c)finley.mid
concerto_2_21_3_(c)finley.mid
etude_10_3_(c)oguri.mid
etude_10_3_(c)unknown.mid
etude_10_4_(c)finley.mid
etude_25_1_(c)unknown.mid
etude_25_11_(c)finley.mid
etude_25_12_(c)unknown.mid
etude_25_6_(c)unknown.mid
etude_25_7_(c)unknown.mid
etude_25_9_(c)unknown.mid
etude_in_c_minor_7287-1_d_(nc)smythe.mid
etude_in_e_flat_minor_7287-2_d_(nc)smythe.mid
etude_nouvelles_1_(c)unknown.mid
etude_op_10_no_3_6524_d_(nc)smythe.mid
etude_op_25_1_336_r_(nc)smythe.mid
etudes_25_(c)hisamori.mid
fantasie_impromptu_op_66_6058_d_(nc)smythe.mid
impromptu_51_(c)finley.mid
l
la_ci_darem_la_mano_(c)halstead.mid
mazurka_17_2_(c)yogore.mid
mazurka_17_3_(c)yogore.mid
mazurka_17_4_(c)yogore.mid
mazurka_24_4_(c)yogore.mid
mazurka_30_2_(c)yogore.mid
mazurka_30_3_(c)yogore.mid
mazurka_33_4_(c)unknown.mid
mazurka_41_1_(c)yogore.mid
mazurka_41_2_(c)yogore.mid
mazurka_50_2_(c)yogore.mid
mazurka_59_1_(c)yogore.mid
mazurka_6_2_(c)yogore.mid
mazurka_63_2_(c)yogore.mid
mazurka_63_3_(c)unknown.mid
mazurka_63_3_(c)yogore.mid
mazurka_67_3_(c)yogore.mid
mazurka_67_4_(c)yogore.mid
mazurka_68_1_(c)yogore.mid
mazurka_7_1_(c)yogore.mid
mazurka_7_2_(c)yogore.mid
mazurka_posth_50_(c)yogore.mid
nocturne_15_1_(c)finley.mid
nocturne_15_1_(c)unknown.mid
nocturne_15_2_(c)unknown.mid
nocturne_15_3_(c)unknown.mid
nocturne_32_1_(c)unknown.mid
nocturne_32_2_(c)unknown.mid
nocturne_48_2_(c)unknown.mid
nocturne_62_1_(c)finley.mid
nocturne_62_1_(c)inoue.mid
nocturne_72_1_(c)unknown.mid
nocturne_9_1_(c)unknown.mid
nocturne_9_2_(c)unknown.mid
nocturne_9_3_(c)unknown.mid
nocturne_c_minor_(c)inoue.mid
nocturne_c_sharp_minor_(c)inoue.mid
nocturne_op_37_2_1255_r_(nc)smythe.mid
polacca_53_(c)finley.mid
polonaise_26_2_(c)dery.mid
polonaise_40_2_(c)dery.mid
polonaise_44_(c)dery.mid
polonaise_53_(c)dery.mid
polonaise_61_(c)dery.mid
polonaise_fantasie_(c)galimberti.mid
polonaise_posth_71_1_(c)dery.mid
polonaise_posth_71_3_(c)dery.mid
polonaise_posth_Bb_(c)dery.mid
polonaise_posth_bb-_(c)dery.mid
polonaise_posth_g-_(c)dery.mid
polonaise_posth_gs-_(c)dery.mid
prelude_28_1_(c)unknown.mid
prelude_28_11_(c)unknown.mid
prelude_28_15_(c)unknown.mid
prelude_28_8_(c)unknown.mid
scherzo_20_(c)galimberti.mid
scherzo_39_(c)unknown.mid
sonata_58_4_(c)finley.mid
sonate_35_(hisamori).mid
sonate_58_(hisamori).mid
sonate_58_1_(c)oguri.mid
sonate_58_2_(c)oguri.mid
valse_18_(c)dery.mid
valse_34_1_(c)dery.mid
valse_34_2_(c)dery.mid
valse_34_2_(c)unknown.mid
valse_34_3_(c)dery.mid
valse_42_(c)dery.mid
valse_64_1_(c)dery.mid
valse_64_2_(c)dery.mid
valse_64_3_(c)dery.mid
valse_69_1_(c)dery.mid
valse_69_2_(c)dery.mid
valse_70_1_(c)dery.mid
valse_70_2_(c)dery.mid
valse_70_3_(c)dery.mid
valse_posth_Ab_(c)dery.mid
valse_posth_E_(c)dery.mid
valse_posth_e-_(c)dery.mid
valse_posth_Eb_(c)dery.mid
waltz_op_64_no_3_68909_d_(nc)smythe.mid0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.